Model
Region
PDA
Version
Download
XEV
F900FXXU3BTCD
10
XEV
F900FXXS3ATA3
9
XEF
F900FXXU3BTCD
10
XEF
F900FXXU3BTDD
10
Phiên bản 2.1 - 2018 Thử nghiệm cộng đồng , chờ giấy phép MXH của Bộ TT & TT