Model
Region
PDA
Version
Download
XXV
A920FXXS5CUD1
10
XEO
A920FXXS5CUD1
10
XXV
A920FXXS4CTK1
10
XEO
A920FXXS4CTK1
10
XEO
A920FXXS4CTH3
10
XEO
A920FXXU3CTCD
10
XXV
A920FXXU3BSLA
9
XEO
A920FXXU3BSLA
9
XEO
A920FXXU2BSJ2
9
XXV
A920FXXU2BSJ2
9
XXV
A920FXXU2BSFB
9
XEO
A920FXXU2BSFB
9
XXV
A920FXXU1BSD1
9
XEO
A920FXXU1BSD1
9
XEO
A920FXXU1BSC5
9
XXV
A920FXXU1ARL3
7.0
XXV
A920FXXU1ARKL
8.0.0
Phiên bản 2.1 - 2018 Thử nghiệm cộng đồng , chờ giấy phép MXH của Bộ TT & TT