Model
Region
PDA
Version
Download
INS
A910FXXU1CRL3
8.0.0
INS
A910FXXU1CRJ1
8.0.0
XXV
A910FXXU1CRIA
8.0.0
XXV
A910FXXU1BRA2
7.0
INS
A910FXXU1BQL4
7.0
XXV
A910FXXU1BQL3
7.0
INS
A910FXXU1BQL1
7.0
XXV
A910FXXU1BQK1
7.0
XXV
A910FXXU1BQI1
7.0
INS
A910FXXU1BQHB
7.0
XXV
A910FXXU1AQG3
6.0.1
XXV
A910FXXU1AQC2
6.0.1
XXV
A910FXXU1APFC
6.0.1
Phiên bản 2.1 - 2018 Thử nghiệm cộng đồng , chờ giấy phép MXH của Bộ TT & TT