Model
Region
PDA
Version
Download
XXV
A750GNDXU3BSG3
9
XXV
A750GNDXU3BSE2
9
XXV
A750GNDXU2BSD2
9
XXV
A750GNDXU2BSC7
9
XXV
A750GNDXU2BSC7
9
XXV
A750GNDXU2ASB4
8.0.0
XXV
A750GNDXU1ASB1
8.0.0
XXV
A750GNDXU1ASA1
8.0.0
XXV
A750GNDXU1ARK7
8.0.0
XXV
A750GNDXU1ARK6
8.0.0
XXV
A750GNDXU1ARK3
8.0.0
Phiên bản 2.1 - 2018 Thử nghiệm cộng đồng , chờ giấy phép MXH của Bộ TT & TT