Model
Region
PDA
Version
Download
XXV
A605GDXU8CUE1
10
XXV
A605GDXU8CUB3
10
XXV
A605GDXS8CTL1
10
XXV
A605GDXU8CTI2
10
XXV
A605GDXU6CTC9
10
XXV
A605GDXU6BSL1
9
XXV
A605GDXS6BSK1
9
XXV
A605GDXS5BSH2
9
XXV
A605GDXU3BSC6
9
XXV
A605GDXU3ARK2
8.0.0
XXV
A605GDXU2ARG2
8.0.0
XXV
A605GDXU1ARE3
8.0.0
XXV
A605GDXU1ARDE
8.0.0
Phiên bản 2.1 - 2018 Thử nghiệm cộng đồng , chờ giấy phép MXH của Bộ TT & TT