Model
Region
PDA
Version
Download
XXV
A600GDXU9CUC2
10
XXV
A600GDXU9CUB1
10
XXV
A600GDXS9CTI2
10
XXV
A600GDXS7BTB1
9
XXV
A600GDXU7BSL1
9
XXV
A600GDXS7BSK1
9
XXV
A600GDXU5BSE3
9
XXV
A600GDXU4BSD2
9
XXV
A600GDXU4BSC9
9
XXV
A600GDXU4ASB3
8.0.0
XXV
A600GDXU3ARK5
8.0.0
XXV
A600GDXU3ARK3
8.0.0
XXV
A600GDXU2ARG3
8.0.0
XXV
A600GDXU6BSH5
9
Phiên bản 2.1 - 2018 Thử nghiệm cộng đồng , chờ giấy phép MXH của Bộ TT & TT