Model
Region
PDA
Version
Download
XXV
A600GDXU3ARK3
8.0.0
XXV
A600GDXU2ARG3
8.0.0
Phiên bản 2.0 (BETA) - 2016 Thử nghiệm cộng đồng , chờ giấy phép MXH của Bộ TT & TT