Model
Region
PDA
Version
Download
XXV
A530FXXULCUH4
9
XXV
A530FXXUJCUE1
9
XXV
A530FXXSICUD3
9
XXV
A530FXXSGCUA1
9
XXV
A530FXXUFCTL2
9
XXV
A530FXXUFCTK2
9
XXV
A530FXXSECTJ1
9
XXV
A530FXXSBCTC3
9
XXV
A530FXXSACTB2
9
XXV
A530FXXU9CTA2
9
XXV
A530FXXS8CSL2
9
XXV
A530FXXU8CSK3
9
XXV
A530FXXU7CSH4
9
XXV
A530FXXU7CSG3
9
XXV
A530FXXU6CSF6
9
XXV
A530FXXS5CSE4
9
XXV
A530FXXU4CSD4
9
XXV
A530FXXS4BSA8
8.0.0
XXV
A530FXXU3BRL8
8.0.0
XXV
A530FXXS3BRL1
7.0
XXV
A530FXXU3BRK3
8.0.0
XXV
A530FXXU3BRJ5
8.0.0
XXV
A530FXXU3BRH2
8.0.0
XXV
A530FXXU2BRG1
8.0.0
XXV
A530FXXS2ARE2
7.1.1
XXV
A530FXXU2ARD3
7.1.1
XXV
A530FXXU2ARB8
7.1.1
XXV
A530FXXU1AQLC
7.1.1
XXV
A530FXXSCCTE1
9
XXV
A530FXXU7CSI3
9
XXV
A530FXXUBCTD2
9
Phiên bản 2.1 - 2018 Thử nghiệm cộng đồng , chờ giấy phép MXH của Bộ TT & TT