Model
Region
PDA
OS
Download
XXV
A526BXXU1CVH5
Android 12
XXV
A526BXXU1CVG5
Android 12
XXV
A526BXXU1CVG2
Android 12
XXV
A526BXXU1CVF3
Android 12
XXV
A526BXXU1CVD9
Android 12
XXV
A526BXXS1CVD1
Android 12
XXV
A526BXXU1CVC4
Android 12
XXV
A526BXXS1BVB4
Android 12
XXV
A526BXXU1BUL7
Android 12
XXV
A526BXXU1BUL7
Android 12
XXV
A526BXXS1AUL1
Android 11
XXV
A526BXXU1AUJ7
Android 11
XXV
A526BXXU1AUJ2
Android 11
XXV
A526BXXU1AUI4
Android 11
XXV
A526BXXU1AUH5
Android 11
XXV
A526BXXS1AUG1
Android 11
XXV
A526BXXU1AUF4
Android 11
XXV
A526BXXS1AUE4
Android 11
XXV
A526BXXU1AUE1
Android 11
XXV
A526BXXU1AUD6
Android 11
Phiên bản 3.0 - 2021