Model
Region
PDA
OS
Download
THL
A426BXXU5DWE1
Android 12
THL
A426BXXU4DVL3
Android 12
THL
A426BXXS4DVK5
Android 12
THL
A426BXXU3DVG3
Android 12
THL
A426BXXS3DVF3
Android 12
THL
A426BXXU3DVE2
Android 12
THL
A426BXXU3DVC2
Android 12
THL
A426BXXU3CVA9
Android 12
THL
A426BXXU3CUL9
Android 12
THL
A426BXXS3BUKF
Android 11
THL
A426BXXU3BUI5
Android 11
THL
A426BXXU3BUH2
Android 11
THL
A426BXXU2BUF2
Android 11
THL
A426BXXU2BUE1
Android 11
THL
A426BXXS1BUD3
Android 11
THL
A426BXXU1BUB7
Android 11
THL
A426BXXU1AUA1
Android 10
THL
A426BXXU1ATL4
Android 10
Phiên bản 3.0 - 2021