Model
Region
PDA
Version
Download
XXV
A305FDDU4BTB3
10
XXV
A305FDDS4ASL1
9
XXV
A305FDDU3ASK3
9
XXV
A305FDDU2ASJ2
9
XXV
A305FDDU2ASF3
9
XXV
A305FDDU2ASF1
9
XXV
A305FDDU2ASE5
9
XXV
A305FDDU1ASD5
9
XXV
A305FDDU1ASC4
9
XXV
A305FDDU1ASBB
9
XXV
A305FDDU2ASI1
9
Phiên bản 2.1 - 2018 Thử nghiệm cộng đồng , chờ giấy phép MXH của Bộ TT & TT