Model
Region
PDA
Version
Download
DCM
SC05GOMU1CRI2
7.0
DCM
SC05GOMU1CRD1
7.0
DCM
SC05GOMU1CQL2
7.0
DCM
SC05GOMU1CQD3
7.0
DCM
SC05GOMS1BQA1
6.0.1
DCM
SC05GOMU1BPJ3
6.0.1
DCM
SC05GOMU1BPE2
6.0.1
DCM
SC05GOMU1BPC2
6.0.1
DCM
SC05GOMU1APA5
5.0.2
DCM
SC05GOMU1AOH3
5.0.2
Phiên bản 2.1 - 2018 Thử nghiệm cộng đồng , chờ giấy phép MXH của Bộ TT & TT