Model
Region
PDA
Version
Download
LUC
N935LKLU4BRJ3
8.0.0
LUC
N935LKLU4BRJ3
8.0.0
LUC
N935LKLU3BRG2
8.0.0
LUC
N935LKLU3BRF1
8.0.0
LUC
N935LKLU3BRD5
8.0.0
LUC
N935LKLU3AQK4
7.0
LUC
N935LKLU3AQI4
7.0
LUC
N935LKLU3AQH3
7.0
LUC
N935LKLU3AQG6
7.0
LUC
N935LKLU3AQFE
7.0
Phiên bản 2.1 - 2018 Thử nghiệm cộng đồng , chờ giấy phép MXH của Bộ TT & TT