Model
Region
PDA
Version
Download
KTC
N935KKKU4BRJ3
8.0.0
KTC
N935KKKU3BRG2
8.0.0
KTC
N935KKKU3BRF1
8.0.0
KTC
N935KKKU3BRD5
8.0.0
KTC
N935KKKU3AQK4
7.0
KTC
N935KKKU3AQI4
7.0
KTC
N935KKKU3AQH3
7.0
KTC
N935KKKU3AQG6
7.0
KTC
N935KKKU3AQFE
7.0
Phiên bản 2.1 - 2018 Thử nghiệm cộng đồng , chờ giấy phép MXH của Bộ TT & TT