Model
Region
PDA
Version
Download
CHC
N9200ZCS3DRH1
7.0
CHC
N9200ZCS3DRG1
7.0
CHC
N9200ZCU3DRF2
7.0
CHC
N9200ZCS3DRD1
7.0
CHC
N9200ZCS3DRC3
7.0
CHC
N9200ZCU3DRC2
7.0
CHC
N9200ZCU3DRA2
7.0
CHC
N9200ZCU3DQL1
7.0
CHC
N9200ZCU3DQK2
7.0
CHC
N9200ZCU3DQG2
7.0
CHC
N9200ZCS3CQC2
6.0.1
CHC
N9200ZCU3CQC1
6.0.1
CHC
N9200ZCS3CQB1
6.0.1
CHC
N9200ZCU3CQA2
6.0.1
CHC
N9200ZCU3CPK3
6.0.1
CHC
N9200ZCU3CPK2
6.0.1
CHC
N9200ZCS3BPI1
6.0.1
CHC
N9200ZCU2BPH3
6.0.1
CHC
N9200ZCU2BPH2
6.0.1
CHC
N9200ZCU2BPG1
6.0.1
CHC
N9200ZCS2BPF1
6.0.1
CHC
N9200ZCU2BPE3
6.0.1
CHC
N9200ZCU2BPC5
6.0.1
CHC
N9200ZCU2BPC4
6.0.1
CHC
N9200ZCS2APC1
5.1.1
CHC
N9200ZCU2APB1
5.1.1
CHC
N9200ZCU2APA1
5.1.1
Phiên bản 2.1 - 2018 Thử nghiệm cộng đồng , chờ giấy phép MXH của Bộ TT & TT