Model
Region
PDA
Version
Download
XEV
M205GDXS2BSH2
9
XEV
M205GDXU1BSG1
9
XEV
M205GDXU1BSE9
9
XEV
M205GDXU1ASC1
8.1.0
XEV
M205GDXU1ASA8
8.1.0
Phiên bản 2.1 - 2018 Thử nghiệm cộng đồng , chờ giấy phép MXH của Bộ TT & TT