Model
Region
PDA
Version
Download
XXV
J510FNXXU2BRB1
7.1.1
XXV
J510FNXXU2BQK1
7.1.1
XXV
J510FNXXU2AQI3
6.0.1
XXV
J510FNXXU2AQE2
6.0.1
XXV
J510FNXXU2AQA5
6.0.1
XXV
J510FNXXU1APDA
6.0.1
Phiên bản 2.1 - 2018 Thử nghiệm cộng đồng , chờ giấy phép MXH của Bộ TT & TT