Model
Region
PDA
Version
Download
XXV
J320HXXS0ARA2
5.1.1
XXV
J320HXXS0AQI1
5.1.1
XXV
J320HXXU0AQG2
5.1.1
XXV
J320HXXU0AQC2
5.1.1
XXV
J320HXXU0APL3
5.1.1
XXV
J320HXXU0APJ5
5.1.1
XXV
J320HXXU0APF1
5.1.1
XXV
J320HXXU0APE6
5.1.1
XXV
J320HXXU0APE2
5.1.1
XXV
J320HXXU0APC5
5.1.1
XXV
J320HXXU0APC4
5.1.1
XXV
J320HXXU0APBB
5.1.1
XXV
J320HXXU0APB8
5.1.1
Phiên bản 2.1 - 2018 Thử nghiệm cộng đồng , chờ giấy phép MXH của Bộ TT & TT