Model
Region
PDA
Version
Download
TMB
G955USQU5CRK1
8.0.0
TMB
G955USQU5CRIB
8.0.0
TMB
G955USQS5CRH1
8.0.0
TMB
G955USQU5CRG3
8.0.0
TMB
G955USQU4CRE9
8.0.0
TMB
G955USQS3CRE2
8.0.0
TMB
G955USQU3CRD4
8.0.0
TMB
G955USQU2CRB9
8.0.0
TMB
G955USQS2BRB1
7.0
TMB
G955USQS2BQL1
7.0
TMB
G955USQU2BQK5
7.0
TMB
G955USQU1AQJ8
7.0
TMB
G955USQU1AQHD
7.0
TMB
G955USQU1AQGA
7.0
TMB
G955USQU1AQFJ
7.0
TMB
G955USQU1AQEF
7.0
TMB
G955USQU1AQDE
7.0
TMB
G955USQU1AQD9
7.0
Phiên bản 2.1 - 2018 Thử nghiệm cộng đồng , chờ giấy phép MXH của Bộ TT & TT