Model
Region
PDA
Version
Download
TMB
G950USQU5CRK1
8.0.0
TMB
G950USQU5CRIB
8.0.0
TMB
G950USQS5CRH1
8.0.0
TMB
G950USQU5CRG3
8.0.0
TMB
G950USQU4CRE9
8.0.0
TMB
G950USQS3CRE2
8.0.0
TMB
G950USQU3CRD4
8.0.0
TMB
G950USQU2CRB9
8.0.0
TMB
G950USQS2BRB1
7.0
TMB
G950USQS2BQL1
7.0
TMB
G950USQU2BQK5
7.0
TMB
G950USQU1AQJ8
7.0
TMB
G950USQU1AQHD
7.0
TMB
G950USQU1AQGA
7.0
TMB
G950USQU1AQFJ
7.0
TMB
G950USQU1AQEF
7.0
TMB
G950USQU1AQDE
7.0
TMB
G950USQU1AQD9
7.0
Phiên bản 2.1 - 2018 Thử nghiệm cộng đồng , chờ giấy phép MXH của Bộ TT & TT