Model
Region
PDA
Version
Download
KTC
G950NKSU3DSBB
9
SKC
G950NKSU3CRJ1
8.0.0
SKC
G950NKSU3CRI3
8.0.0
SKC
G950NKSU2CRF5
8.0.0
SKC
G950NKSU1CRD7
8.0.0
SKC
G950NKSU1CRCB
8.0.0
SKC
G950NKSU1CRB7
8.0.0
SKC
G950NKSU1AQL3
7.0
SKC
G950NKSU1AQJ5
7.0
SKC
G950NKSU1AQI1
7.0
SKC
G950NKSU1AQH2
7.0
SKC
G950NKSU1AQG7
7.0
SKC
G950NKSU1AQG7
7.0
SKC
G950NKSU1AQF7
7.0
SKC
G950NKSU1AQEB
7.0
SKC
G950NKSU1AQEB
7.0
SKC
G950NKSU1AQDG
7.0
Phiên bản 2.1 - 2018 Thử nghiệm cộng đồng , chờ giấy phép MXH của Bộ TT & TT