Model
Region
PDA
Version
Download
SKC
G935SKSU2ERJ1
8.0.0
SKC
G935SKSU1ERG2
8.0.0
SKC
G935SKSU1EREA
8.0.0
SKC
G935SKSU1ERE8
8.0.0
SKC
G935SKSU1DQL1
7.0
SKC
G935SKSU1DQJ1
7.0
SKC
G935SKSU1DQG1
7.0
SKC
G935SKSU1DQF4
7.0
SKC
G935SKSU1DQD3
7.0
SKC
G935SKSU1DQD3
7.0
SKC
G935SKSU1DQB5
7.0
SKC
G935SKSU1DQB5
7.0
SKC
G935SKSU1DQA9
7.0
SKC
G935SKSU1APL1
6.0.1
SKC
G935SKSU1DQA5
7.0
SKC
G935SKSU1APL1
6.0.1
SKC
G935SKSU1APL1
6.0.1
SKC
G935SKSU1APK1
6.0.1
SKC
G935SKSU1APH3
6.0.1
SKC
G935SKSU1APG7
6.0.1
SKC
G935SKSU1APF5
6.0.1
SKC
G935SKSU1APF5
6.0.1
SKC
G935SKSU1APF5
6.0.1
SKC
G935SKSU1APE7
6.0.1
SKC
G935SKSU1APDA
6.0.1
SKC
G935SKSU1APD4
6.0.1
SKC
G935SKSU1APD1
6.0.1
SKC
G935SKSU1APCF
6.0.1
Phiên bản 2.1 - 2018 Thử nghiệm cộng đồng , chờ giấy phép MXH của Bộ TT & TT