Model
Region
PDA
Version
Download
SPR
G935PVPS8CRK1
8.0.0
SPR
G935PVPS8CRJ2
8.0.0
SPR
G935PVPS7CRH2
8.0.0
SPR
G935PVPU7CRG3
8.0.0
SPR
G935PVPU6CRE7
8.0.0
SPR
G935PVPU6BRD2
7.0
SPR
G935PVPS5BRA1
7.0
SPR
G935PVPU5BQL1
7.0
SPR
G935PVPS5BQK1
7.0
SPR
G935PVPU5BQJ3
7.0
SPR
G935PVPU4BQH1
7.0
SPR
G935PVPS4BQG1
7.0
SPR
G935PVPU4BQF3
7.0
SPR
G935PVPS4BQE1
7.0
SPR
G935PVPU4BQD2
7.0
SPR
G935PVPS4BQC1
7.0
SPR
G935PVPU4BQAA
7.0
SPR
G935PVPU4APL6
6.0.1
Phiên bản 2.1 - 2018 Thử nghiệm cộng đồng , chờ giấy phép MXH của Bộ TT & TT