Model
Region
PDA
Version
Download
KTC
G935KKKU2ERJ1
8.0.0
KTC
G935KKKU1ERG2
8.0.0
KTC
G935KKKU1ERG2
8.0.0
KTC
G935KKKU1EREA
8.0.0
KTC
G935KKKU1ERE8
8.0.0
KTC
G935KKKU1DQL1
7.0
KTC
G935KKKU1DQJ1
7.0
KTC
G935KKKU1DQG1
7.0
KTC
G935KKKU1DQF4
7.0
KTC
G935KKKU1DQF4
7.0
KTC
G935KKKU1DQD3
7.0
KTC
G935KKKU1DQB5
7.0
KTC
G935KKKU1DQB5
7.0
KTC
G935KKKU1DQAA
7.0
KTC
G935KKKU1APL1
6.0.1
KTC
G935KKKU1DQA1
7.0
KTC
G935KKKU1APL1
6.0.1
KTC
G935KKKU1APK1
6.0.1
KTC
G935KKKU1APJ5
6.0.1
KTC
G935KKKU1APJ5
6.0.1
KTC
G935KKKU1APH4
6.0.1
KTC
G935KKKU1APG8
6.0.1
KTC
G935KKKU1APF5
6.0.1
KTC
G935KKKU1APE7
6.0.1
KTC
G935KKKU1APDA
6.0.1
KTC
G935KKKU1APD1
6.0.1
KTC
G935KKKU1APCF
6.0.1
KTC
G935KKKU1APB5
6.0.1
Phiên bản 2.1 - 2018 Thử nghiệm cộng đồng , chờ giấy phép MXH của Bộ TT & TT