Model
Region
PDA
Version
Download
XXV
G935FXXS5ESF4
8.0.0
XXV
G935FXXS4ESCC
8.0.0
XXV
G935FXXS4ESAH
8.0.0
XXV
G935FXXU3ERKF
8.0.0
XXV
G935FXXS3ERJ2
8.0.0
XXV
G935FXXS2ERH6
8.0.0
XXV
G935FXXU2ERGE
8.0.0
XXV
G935FXXU2EREM
8.0.0
XXV
G935FXXU2DRC6
7.0
XXV
G935FXXS2DRAB
7.0
XXV
G935FXXS1DQLD
7.0
XXV
G935FXXU1DQJ8
7.0
XXV
G935FXXU1DQIH
7.0
XXV
G935FXXS1DQHV
7.0
INS
G935FXXS1DQHK
7.0
SIN
G935FXXS1DQGL
7.0
THL
G935FXXU1DQHC
7.0
XXV
G935FXXS1DQGL
7.0
THL
G935FXXS1DQGL
7.0
INS
G935FXXS1DQGB
7.0
INS
G935FXXU1DQFG
7.0
SIN
G935FXXU1DQE4
7.0
XXV
G935FXXU1DQER
7.0
THL
G935FXXU1DQER
7.0
XXV
G935FXXU1DQE4
7.0
THL
G935FXXU1DQE4
7.0
INS
G935FXXU1DQE7
7.0
XXV
G935FXXU1DQD7
7.0
INS
G935FXXU1DQD7
7.0
THL
G935FXXU1DQD7
7.0
XXV
G935FXXU1DQB7
7.0
SIN
G935FXXU1DQB7
7.0
INS
G935FXXU1DQBO
7.0
THL
G935FXXU1DQB7
7.0
XXV
G935FXXU1DQB7
7.0
INS
G935FXXU1DQAZ
7.0
XXV
G935FXXU1DQAQ
7.0
SIN
G935FXXU1CPL1
6.0.1
XXV
G935FXXS1BPLO
6.0.1
THL
G935FXXS1BPLO
6.0.1
Phiên bản 2.1 - 2018 Thử nghiệm cộng đồng , chờ giấy phép MXH của Bộ TT & TT