Model
Region
PDA
Version
Download
VZW
G930UUES8CRK2
8.0.0
VZW
G930UUES8CRK1
8.0.0
VZW
G930UUEU8CRJ2
8.0.0
VZW
G930UUES4CRH2
8.0.0
VZW
G930UUES4CRG3
8.0.0
VZW
G930UUEU4CRG2
8.0.0
VZW
G930UUEU4BRD1
7.0
VZW
G930UUES4BRC1
7.0
VZW
G930UUES4BRA1
7.0
VZW
G930UUES4BQL1
7.0
VZW
G930UUEU4BQJ5
7.0
VZW
G930UUEU4BQH3
7.0
VZW
G930UUES4BQG1
7.0
VZW
G930UUEU4BQF3
7.0
VZW
G930UUEU4BQE2
7.0
VZW
G930UUEU4BQD2
7.0
VZW
G930UUES4AQC1
6.0.1
VZW
G930UUEU4APL2
6.0.1
Phiên bản 2.1 - 2018 Thử nghiệm cộng đồng , chờ giấy phép MXH của Bộ TT & TT