Model
Region
PDA
Version
Download
SKC
G930SKSU2ERJ1
8.0.0
SKC
G930SKSU1ERG2
8.0.0
SKC
G930SKSU1EREA
8.0.0
SKC
G930SKSU1ERE8
8.0.0
SKC
G930SKSU1DQL1
7.0
SKC
G930SKSU1DQJ1
7.0
SKC
G930SKSU1OQG1
7.0
SKC
G930SKSU1DQF4
7.0
SKC
G930SKSU1DQD3
7.0
SKC
G930SKSU1DQB5
7.0
SKC
G930SKSU1DQA9
7.0
SKC
G930SKSU1DQA5
7.0
SKC
G930SKSU1APL1
6.0.1
SKC
G930SKSU1APK1
6.0.1
SKC
G930SKSU1APH3
6.0.1
SKC
G930SKSU1APG7
6.0.1
SKC
G930SKSU1APF5
6.0.1
SKC
G930SKSU1APE7
6.0.1
SKC
G930SKSU1APDA
6.0.1
SKC
G930SKSU1APD4
6.0.1
SKC
G930SKSU1APD1
6.0.1
SKC
G930SKSU1APCF
6.0.1
Phiên bản 2.1 - 2018 Thử nghiệm cộng đồng , chờ giấy phép MXH của Bộ TT & TT