Model
Region
PDA
Version
Download
XXV
G930FXXS8ETC7
8.0.0
XXV
G930FXXS7ESL4
8.0.0
XXV
G930FXXS6ESH7
8.0.0
XXV
G930FXXS5ESF4
8.0.0
XXV
G930FXXS4ESCC
8.0.0
XXV
G930FXXS4ESAH
8.0.0
XXV
G930FXXU3ERKF
8.0.0
XXV
G930FXXS3ERJ2
8.0.0
XXV
G930FXXS2ERH6
8.0.0
XXV
G930FXXU2ERGE
8.0.0
XXV
G930FXXU2EREM
8.0.0
XXV
G930FXXU2DRC6
7.0
XXV
G930FXXS2DRAB
7.0
XXV
G930FXXS1DQLD
7.0
XXV
G930FXXU1DQJ8
7.0
XXV
G930FXXU1DQIH
7.0
XXV
G930FXXS1DQHV
7.0
XXV
G930FXXS1DQGL
7.0
XXV
G930FXXU1DQER
7.0
XXV
G930FXXU1DQE7
7.0
XXV
G930FXXU1DQD7
7.0
XXV
G930FXXU1DQB7
7.0
XXV
G930FXXU1DQB7
7.0
XXV
G930FXXU1DQAQ
7.0
XXV
G930FXXS1BPLO
6.0.1
XXV
G930FXXU1CPK5
6.0.1
XXV
G930FXXU1CPJ2
6.0.1
XXV
G930FXXS1BPI8
6.0.1
XXV
G930FXXU1BPH6
6.0.1
XXV
G930FXXS1APG3
6.0.1
XXV
G930FXXU1APEQ
6.0.1
XXV
G930FXXU1APD1
6.0.1
XXV
G930FXXU1APB6
6.0.1
Phiên bản 2.1 - 2018 Thử nghiệm cộng đồng , chờ giấy phép MXH của Bộ TT & TT