Model
Region
PDA
Version
Download
BTU
G930FXXS2DRAA
7.0
XXV
G930FXXS2DRAB
7.0
XXV
G930FXXS1DQLD
7.0
BTU
G930FXXS1DQLC
7.0
XXV
G930FXXU1DQJ8
7.0
BTU
G930FXXU1DQJ3
7.0
XXV
G930FXXU1DQIH
7.0
BTU
G930FXXS1DQHF
7.0
XEO
G930FXXS1DQHI
7.0
XXV
G930FXXS1DQHV
7.0
BTU
G930FXXU1DQG1
7.0
XEO
G930FXXU1DQGQ
7.0
BTU
G930FXXS1DQGK
7.0
XXV
G930FXXS1DQGL
7.0
XXV
G930FXXU1DQER
7.0
XEO
G930FXXU1DQEF
7.0
XXV
G930FXXU1DQE7
7.0
XEO
G930FXXU1DQD7
7.0
BTU
G930FXXU1DQD7
7.0
XXV
G930FXXU1DQD7
7.0
BTU
G930FXXU1DQC4
7.0
XXV
G930FXXU1DQB7
7.0
XEO
G930FXXU1DQB3
7.0
XXV
G930FXXU1DQB7
7.0
BTU
G930FXXU1DQB3
7.0
XXV
G930FXXU1DQAQ
7.0
BTU
G930FXXU1DPLT
7.0
XEO
G930FXXU1BPLB
6.0.1
XXV
G930FXXS1BPLO
6.0.1
BTU
G930FXXU1BPLB
6.0.1
BTU
G930FXXU1BPL2
6.0.1
BTU
G930FXXU1BPJG
6.0.1
XXV
G930FXXU1CPK5
6.0.1
BTU
G930FXXU1BPJE
6.0.1
XXV
G930FXXU1CPJ2
6.0.1
XXV
G930FXXS1BPI8
6.0.1
BTU
G930FXXU1BPHJ
6.0.1
XXV
G930FXXU1BPH6
6.0.1
XXV
G930FXXS1APG3
6.0.1
BTU
G930FXXS1APG3
6.0.1
Phiên bản 2.0 (BETA) - 2016 Thử nghiệm cộng đồng , chờ giấy phép MXH của Bộ TT & TT