Model
Region
PDA
Version
Download
XXV
G930FXXS5ESF4
8.0.0
XXV
G930FXXS4ESCC
8.0.0
XXV
G930FXXS4ESAH
8.0.0
XXV
G930FXXU3ERKF
8.0.0
BTU
G930FXXU3ERL3
8.0.0
BTU
G930FXXU3ERJE
8.0.0
XXV
G930FXXS3ERJ2
8.0.0
BTU
G930FXXS3ERHD
8.0.0
XXV
G930FXXS2ERH6
8.0.0
XXV
G930FXXU2ERGE
8.0.0
BTU
G930FXXS2ERH6
8.0.0
BTU
G930FXXU2ERGE
8.0.0
BTU
G930FXXU2ERG2
8.0.0
BTU
G930FXXU2EREM
8.0.0
XXV
G930FXXU2EREM
8.0.0
BTU
G930FXXU2ERE8
8.0.0
BTU
G930FXXU2ERD5
8.0.0
XXV
G930FXXU2DRC6
7.0
BTU
G930FXXS2DRC3
7.0
BTU
G930FXXU2DRB6
7.0
BTU
G930FXXS2DRAA
7.0
XXV
G930FXXS2DRAB
7.0
XXV
G930FXXS1DQLD
7.0
BTU
G930FXXS1DQLC
7.0
XXV
G930FXXU1DQJ8
7.0
BTU
G930FXXU1DQJ3
7.0
XXV
G930FXXU1DQIH
7.0
BTU
G930FXXS1DQHF
7.0
XEO
G930FXXS1DQHI
7.0
XXV
G930FXXS1DQHV
7.0
BTU
G930FXXU1DQG1
7.0
XEO
G930FXXU1DQGQ
7.0
BTU
G930FXXS1DQGK
7.0
XXV
G930FXXS1DQGL
7.0
XXV
G930FXXU1DQER
7.0
XEO
G930FXXU1DQEF
7.0
XXV
G930FXXU1DQE7
7.0
XEO
G930FXXU1DQD7
7.0
BTU
G930FXXU1DQD7
7.0
XXV
G930FXXU1DQD7
7.0
Phiên bản 2.1 - 2018 Thử nghiệm cộng đồng , chờ giấy phép MXH của Bộ TT & TT