Model
Region
PDA
Version
Download
XXV
G928CXXS5CRH2
7.0
XXV
G928CXXS4CRF5
7.0
XXV
G928CXXS4CRE1
7.0
XXV
G928CXXS4CRD1
7.0
XXV
G928CXXS4CRC2
7.0
XXV
G928CXXS4CRB3
7.0
XXV
G928CXXS4CRA3
7.0
XXV
G928CXXS3CQL4
7.0
XXV
G928CXXS3CQK3
7.0
XXV
G928CXXS3CQJ1
7.0
XXV
G928CXXU3CQH4
7.0
TUR
G928CXXU3CQH3
7.0
XXV
G928CXXS3CQH1
7.0
MID
G928CXXS3CQH2
7.0
LYS
G928CXXS3CQH2
7.0
EGY
G928CXXS3CQH2
7.0
MID
G928CXXU3CQG1
7.0
LYS
G928CXXU3CQG1
7.0
TUR
G928CXXU3CQG1
7.0
EGY
G928CXXU3CQG1
7.0
XXV
G928CXXU3CQG4
7.0
TUR
G928CXXS3CQF2
7.0
XXV
G928CXXS3CQF1
7.0
MID
G928CXXS3CQF2
7.0
LYS
G928CXXS3CQF2
7.0
EGY
G928CXXS3CQF2
7.0
TUR
G928CXXS3CQE2
7.0
XXV
G928CXXS3CQE4
7.0
MID
G928CXXS3CQE2
7.0
LYS
G928CXXS3CQE2
7.0
EGY
G928CXXS3CQE2
7.0
XXV
G928CXXS3CQD1
7.0
TUR
G928CXXS3CQD2
7.0
MID
G928CXXS3CQD2
7.0
LYS
G928CXXS3CQD2
7.0
EGY
G928CXXS3CQD2
7.0
XXV
G928CXXU3CQC6
7.0
EGY
G928CXXU3CQC7
7.0
MID
G928CXXU3CQC7
7.0
LYS
G928CXXU3CQC7
7.0
Phiên bản 2.1 - 2018 Thử nghiệm cộng đồng , chờ giấy phép MXH của Bộ TT & TT