Model
Region
PDA
Version
Download
SKC
G925SKSU3ERG1
7.0
SKC
G925SKSU3ERB1
7.0
SKC
G925SKSU3EQL1
7.0
SKC
G925SKSU3EQI3
7.0
SKC
G925SKSU3EQF3
7.0
SKC
G925SKSU3EQD5
7.0
SKC
G925SKSU3EQC5
7.0
SKC
G925SKSU3DQA1
6.0.1
SKC
G925SKSU3DPH2
6.0.1
SKC
G925SKSU3DPE5
6.0.1
SKC
G925SKSU3DPE5
6.0.1
SKC
G925SKSU3DPD3
6.0.1
SKC
G925SKSU3DPAC
6.0.1
SKC
G925SKSU3COK5
5.1.1
Phiên bản 2.1 - 2018 Thử nghiệm cộng đồng , chờ giấy phép MXH của Bộ TT & TT