Model
Region
PDA
Version
Download
SPR
G925PVPS4DRC2
7.0
SPR
G925PVPS4DRA2
7.0
SPR
G925PVPS4DQL2
7.0
SPR
G925PVPS4DQK1
7.0
SPR
G925PVPS4DQJ1
7.0
SPR
G925PVPS4DQH1
7.0
SPR
G925PVPS4DQF1
7.0
SPR
G925PVPS4DQE2
7.0
SPR
G925PVPU4DQC7
7.0
SPR
G925PVPS4CQB1
6.0.1
SPR
G925PVPS4CQA2
6.0.1
SPR
G925PVPU4CPL3
6.0.1
SPR
G925PVPS4CPK1
6.0.1
SPR
G925PVPS4CPJ1
6.0.1
SPR
G925PVPS4CPI3
6.0.1
SPR
G925PVPU3CPG3
6.0.1
SPR
G925PVPU3CPF4
6.0.1
SPR
G925PVPS3CPD2
6.0.1
SPR
G925PVPU3CPB6
6.0.1
SPR
G925PVPU3BOL1
5.1.1
Phiên bản 2.0 (BETA) - 2016 Thử nghiệm cộng đồng , chờ giấy phép MXH của Bộ TT & TT