Model
Region
PDA
Version
Download
KTC
G925KKKU3ERG1
7.0
KTC
G925KKKU3ERB1
7.0
KTC
G925KKKU3EQL1
7.0
KTC
G925KKKU3EQI3
7.0
KTC
G925KKKU3EQI3
7.0
KTC
G925KKKU3EQF3
7.0
KTC
G925KKKU3EQF3
7.0
KTC
G925KKKU3EQD5
7.0
KTC
G925KKKU3EQD5
7.0
KTC
G925KKKU3EQC6
7.0
KTC
G925KKKU3EQC6
7.0
KTC
G925KKKU3DQA1
6.0.1
KTC
G925KKKU3DQA1
6.0.1
KTC
G925KKKU3DPH4
6.0.1
KTC
G925KKKU3DPH4
6.0.1
KTC
G925KKKU3DPE5
6.0.1
KTC
G925KKKU3DPD2
6.0.1
KTC
G925KKKU3DPAD
6.0.1
KTC
G925KKKU3DPAD
6.0.1
KTC
G925KKKU3COK2
5.1.1
Phiên bản 2.1 - 2018 Thử nghiệm cộng đồng , chờ giấy phép MXH của Bộ TT & TT