Model
Region
PDA
Version
Download
INU
G925IDVU4FRF3
7.0
INS
G925IDVU4FRF3
7.0
INU
G925IDVS4FRCA
7.0
INS
G925IDVS4FRCA
7.0
INU
G925IDVU3FRB8
7.0
INS
G925IDVU3FRB8
7.0
INU
G925IDVS3FRA1
7.0
INS
G925IDVS3FRA1
7.0
INS
G925IDVS3FQL5
7.0
INU
G925IDVS3FQL5
7.0
INU
G925IDVS3FQJB
7.0
INS
G925IDVS3FQJB
7.0
INU
G925IDVU3FQJA
7.0
INS
G925IDVU3FQJA
7.0
INU
G925IDVS3FQH2
7.0
INS
G925IDVS3FQH2
7.0
INS
G925IDVU3FQG2
7.0
INU
G925IDVU3FQG2
7.0
INU
G925IDVS3FQEC
7.0
INS
G925IDVS3FQEC
7.0
INU
G925IDVU3FQE3
7.0
INS
G925IDVU3FQE3
7.0
INS
G925IDVU3FQD1
7.0
INU
G925IDVU3FQD1
7.0
INU
G925IDVS3EQB2
6.0.1
INS
G925IDVS3EQB2
6.0.1
INU
G925IDVS3EQA8
6.0.1
INS
G925IDVS3EQA8
6.0.1
INU
G925IDVU3EPJH
6.0.1
INS
G925IDVU3EPJH
6.0.1
INU
G925IDVS3EPJ7
6.0.1
INS
G925IDVS3EPJ7
6.0.1
INU
G925IDVS3EPIE
6.0.1
INS
G925IDVS3EPIE
6.0.1
INU
G925IDVU3EPHA
6.0.1
INS
G925IDVU3EPHA
6.0.1
INU
G925IDVS3EPH2
6.0.1
INS
G925IDVS3EPH2
6.0.1
INU
G925IDVS3EPG2
6.0.1
INS
G925IDVS3EPG2
6.0.1
Phiên bản 2.0 (BETA) - 2016 Thử nghiệm cộng đồng , chờ giấy phép MXH của Bộ TT & TT