Model
Region
PDA
Version
Download
SKC
G920SKSU3ERG1
7.0
SKC
G920SKSU3ERB1
7.0
SKC
G920SKSU3EQL1
7.0
SKC
G920SKSU3EQI3
7.0
SKC
G920SKSU3EQF3
7.0
SKC
G920SKSU3EQD5
7.0
SKC
G920SKSU3EQC5
7.0
SKC
G920SKSU3DQA1
6.0.1
SKC
G920SKSU3DPK2
6.0.1
SKC
G920SKSU3DPH2
6.0.1
SKC
G920SKSU3DPE5
6.0.1
SKC
G920SKSU3DPD3
6.0.1
SKC
G920SKSU3DPAC
6.0.1
SKC
G920SKSU3COK5
5.1.1
Phiên bản 2.1 - 2018 Thử nghiệm cộng đồng , chờ giấy phép MXH của Bộ TT & TT