Model
Region
PDA
Version
Download
SPR
G920PVPS4DRC2
7.0
SPR
G920PVPS4DRA2
7.0
SPR
G920PVPS4DQL2
7.0
SPR
G920PVPS4DQK1
7.0
SPR
G920PVPS4DQJ1
7.0
SPR
G920PVPS4DQH1
7.0
SPR
G920PVPS4DQF1
7.0
SPR
G920PVPS4DQE2
7.0
SPR
G920PVPU4DQC7
7.0
SPR
G920PVPS4CQB1
6.0.1
SPR
G920PVPS4CQA2
6.0.1
SPR
G920PVPU4CPL3
6.0.1
SPR
G920PVPS4CPK1
6.0.1
SPR
G920PVPS4CPJ1
6.0.1
SPR
G920PVPS4CPI3
6.0.1
SPR
G920PVPU3CPG3
6.0.1
SPR
G920PVPS3CPG1
6.0.1
SPR
G920PVPU3CPF4
6.0.1
SPR
G920PVPU3CPD3
6.0.1
SPR
G920PVPS3CPD2
6.0.1
SPR
G920PVPU3CPB6
6.0.1
SPR
G920PVPU3BOL1
5.1.1
Phiên bản 2.0 (BETA) - 2016 Thử nghiệm cộng đồng , chờ giấy phép MXH của Bộ TT & TT