Model
Region
PDA
Version
Download
LUC
G920LKLU3ERG1
7.0
LUC
G920LKLU3ERB1
7.0
LUC
G920LKLU3EQL1
7.0
LUC
G920LKLU3EQI3
7.0
LUC
G920LKLU3EQF3
7.0
LUC
G920LKLU3EQD5
7.0
LUC
G920LKLU3EQC5
7.0
LUC
G920LKLU3DQA1
6.0.1
LUC
G920LKLU3DPH2
6.0.1
LUC
G920LKLU3DPE5
6.0.1
LUC
G920LKLU3DPD2
6.0.1
LUC
G920LKLU3DPB2
6.0.1
LUC
G920LKLU3DPAD
6.0.1
LUC
G920LKLU3COK2
5.1.1
Phiên bản 2.1 - 2018 Thử nghiệm cộng đồng , chờ giấy phép MXH của Bộ TT & TT