Model
Region
PDA
Version
Download
KTC
G920KKKU3ERG1
7.0
KTC
G920KKKU3ERB1
7.0
KTC
G920KKKU3EQL1
7.0
KTC
G920KKKU3EQI3
7.0
KTC
G920KKKU3EQF3
7.0
KTC
G920KKKU3EQD5
7.0
KTC
G920KKKU3EQC6
7.0
KTC
G920KKKU3DQA1
6.0.1
KTC
G920KKKU3DPH4
6.0.1
KTC
G920KKKU3DPE5
6.0.1
KTC
G920KKKU3DPD2
6.0.1
KTC
G920KKKU3DPAD
6.0.1
KTC
G920KKKU3COK2
5.1.1
Phiên bản 2.1 - 2018 Thử nghiệm cộng đồng , chờ giấy phép MXH của Bộ TT & TT