Model
Region
PDA
Version
Download
XXV
G885FDXS3BTA1
9
XXV
G885FDXU3BSK1
9
XXV
G885FDXU2BSH3
9
XXV
G885FDXU2BSF8
9
XXV
G885FDXU2ARK3
8.0.0
XXV
G885FDXU1ARF8
8.0.0
XXV
G885FDXU1ARF4
8.0.0
XXV
G885FDXU3CTD8
10
Phiên bản 2.1 - 2018 Thử nghiệm cộng đồng , chờ giấy phép MXH của Bộ TT & TT