Model
Region
PDA
OS
Download
XXV
G885FDXU5CVD2
Android 10
XXV
G885FDXS5CUL1
Android 10
XXV
G885FDXU5CUG1
Android 10
XXV
G885FDXS4CUD1
Android 10
XXV
G885FDXU4CTL2
Android 10
XXV
G885FDXU3CTF3
Android 10
XXV
G885FDXU3CTD8
Android 10
XXV
G885FDXS3BTA1
Android 9
XXV
G885FDXU3BSK1
Android 9
XXV
G885FDXU2BSH3
Android 9
XXV
G885FDXU2BSF8
Android 9
XXV
G885FDXU2ARK3
Android 8.0.0
XXV
G885FDXU1ARF8
Android 8.0.0
XXV
G885FDXU1ARF4
Android 8.0.0
Phiên bản 3.0 - 2021