Model
Region
PDA
Version
Download
DBT
G800FXXU1CRG3
6.0.1
DBT
G800FXXU1CRE1
6.0.1
DBT
G800FXXU1CRB1
6.0.1
DBT
G800FXXU1CPL1
6.0.1
DBT
G800FXXU1BPE3
5.1.1
DBT
G800FXXU1BPC4
5.1.1
DBT
G800FXXU1BOK7
5.1.1
Phiên bản 2.0 (BETA) - 2016 Thử nghiệm cộng đồng , chờ giấy phép MXH của Bộ TT & TT