Model
Region
PDA
Version
Download
XXV
C710FDXU2BSG2
8.1.0
XXV
C710FDXS2BSE3
8.1.0
XXV
C710FDXU2BSB1
8.1.0
XXV
C710FDXS2ARH3
7.1.1
XXV
C710FDXU1ARA1
7.1.1
XXV
C710FDXU1AQI4
7.1.1
Phiên bản 2.1 - 2018 Thử nghiệm cộng đồng , chờ giấy phép MXH của Bộ TT & TT