Model
Region
PDA
Version
Download
THL
A320YDXU3CRL3
8.0.0
XXV
A320YDXU3CRL3
8.0.0
XXV
A320YDXU2CRG1
8.0.0
THL
A320YDXU2CRG1
8.0.0
XXV
A320YDXU1BQL1
7.0
THL
A320YDXU1BQL1
7.0
XXV
A320YDXU1BQI2
7.0
THL
A320YDXU1BQI2
7.0
XXV
A320YDXU1BQH8
7.0
THL
A320YDXU1BQH8
7.0
XXV
A320YDXU1BQG5
7.0
THL
A320YDXU1BQG5
7.0
THL
A320YDXU1AQD2
6.0.1
XXV
A320YDXU1AQD2
6.0.1
XXV
A320YDXU1AQA5
6.0.1
XXV
A320YDXU1AQA1
6.0.1
Phiên bản 2.1 - 2018 Thử nghiệm cộng đồng , chờ giấy phép MXH của Bộ TT & TT