Model
Region
PDA
Version
Download
DCM
SC04GOMU1CRI2
7.0
DCM
SC04GOMU1CRD1
7.0
DCM
SC04GOMU1CQL2
7.0
DCM
SC04GOMU1CQF1
7.0
DCM
SC04GOMU1CQD3
7.0
DCM
SC04GOMS1BQA1
6.0.1
DCM
SC04GOMU1BPJ3
6.0.1
DCM
SC04GOMU1BPE2
6.0.1
DCM
SC04GOMU1BPC2
6.0.1
DCM
SC04GOMU1APA5
5.0.2
DCM
SC04GOMU1AOH4
5.0.2
Phiên bản 2.1 - 2018 Thử nghiệm cộng đồng , chờ giấy phép MXH của Bộ TT & TT